1. ارائه تجهیزات حرفه ای و نیمه حرفه ای شبکه های محلی و گسترده


2. مشاوره، طراحی، نظارت و پیاده سازی بستر شبکه ها محلی (LAN) ساخت یافته (Structured)


3. مشاوره، طراحی، نظارت و نصب انواع تجهیزات شبکه و تجهیزات مرکزی


4. مشاوره، طراحی، نظارت و پیاده سازی شبکه های گسترده (WAN)


5. مشاوره، طراحی، نظارت و پیاده سازی ساختار های ارتباط از راه دور شامل:
 
 • Remote Access VPN (ارتباط بین یك سیستم و شبكه)
 • Site to Site VPN (ارتباط كامل بین دو یا چند شبكه)


6. مشاوره، طراحی، نظارت و پیاده سازی شبکه های بیسیم: 
 • Point to Point
 • Point to Multipoint
 • Hot Spot


7. مشاوره، طراحی، نظارت و پیاده سازی سیستم های انتقال خطوط تلفن با استفاده از
شبکه های کامپیوتری (VOIP)


8. سرویس و پشتیبانی فنی تمام شبکه های تحت پوشش گارانتی


9. ارائه خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه های تحت پوشش قرارداد پشتیبانی
 
 


1. مشاوره، طراحی و پیاده سازی مدیریت متمرکز بر کلیه منابع و اجزاء شبکه
 • ( …,Active Directory (DC, DNS, OU, Policy, Users & Groups
 • DHCP
 • DNS

2. اشتراک منابع شبکه و تعریف حقوق دسترسی
 • File Sharing
 • Print Sharing
 • Fax Server

3. مشاوره، طراحی و پیاده سازی میل سرورهای مایکروسافت (Exchange)
 • Exchange Back-End and Front-End Structure
 • Exchange Client
 • SMTP, POP3
 • ”OWA “Outlook Web Access

4. طراحی و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی تحت شبکه


5. اشتراک ارتباط اینترنت در شبکه:
 • (ICS (Internet Connection Sharing
 • (NAT (Network Address Translation
 • (ISA (Internet Security & Acceleration
  • Firewall
  • Cache
  • Access Policy

  6. طراحی و پیاده سازی مقوله امنیت در شبکه های کامپیوتری شامل:
 • راه كارهای جلوگیری از ورود افراد یا نرم افزارهای غیر مجاز به داخل شبكه بوسیله:
  • (Windows Server Update Services (WSUS
  • Network Antivirus Solutions
  • Firewall
 • راه كارهای جلوگیری از خروج اطلاعات محرمانه به خارج از شبكه از طریق:
  • Internet Access Control
  • External Email Control
  • Optical Disk Burning Control
  • USB Mass Storage/Flash Control

7. طراحی و اجرای پروژه های مدیریت و مانیتورینگ شبکه 
| IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services |
نقشه سایت استخدام شرایط استفاده سیاستها تماس با ما
This web page is Copyright © 2004 - 2008 Arman Co., IT Solutions & Services , Inc. All rights reserved