بخش حضور و غیاب
 

 • ایجاد لیست کارمندان و تعریف گروه های کاری پرسنل  جهت گروه بندی  ساعت  کار
 • ثبت ورود و خروج پرسنل  قابل  انطباق با هر سیستم  مانند اثر انگشت  و یا سیستم كارت خوان
 • امکان  مشاهدۀ  اطلاعات  ورود  و  خروج در  هر   لحظه
 • امکان کنترل تداخل ساعت کاری
 • ثبت الکترونیکی در خواست ها مانند مرخصی، ماموریت و اضافه کاری (Paperless)
 
  بخش استخدام
 

 • تکمیل فرم استخدام به صورت الکترونیک بر روی نرم افزار و یا بر روی وب سایت
 • امکان مشاهده، مقایسه و ثبت وضعیت فرم های استخدام
  بخش حقوق و دستمزد
 
 • تعریف حقوق پرسنل و نحوه محاسبه آن
 • امکان تعریف جدول مالیات
 • امكان مشاهده حقوق و دستمزد هر یک  از پرسنل به همراه بیمه و مالیات و  صدور فیش حقوق در هر لحظه
 • امکان مشاهده سایر مزایا مانند سنوات و عیدی در هر لحظه
  امکان ایجاد انواع گزارش های مورد نیاز
     
| IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | It services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services |
نقشه سایت استخدام شرایط استفاده سیاستها تماس با ما
This web page is Copyright © 2004 - 2008 Arman Co., IT Solutions & Services , Inc. All rights reserved