نرم افزار مدیریت
 

 • تعریف دانشکده ها و بخشها
 • تعریف گروه افراد و صدور کارت (برای تعیین قیمت غذا و نحوه رزرو )
 • تعریف اعتبار برای افراد پس از ارائه فیش بانکی
 • تعریف غذاها و قیمت آنها بر اساس گروههای مختلف
 • تعریف ساعات وعده های غذایی
 
     
 
  تنظیمات برنامه
 

 • تعریف برنامه غذایی و نحوه تنظیمات برای رزرو غذا
 • تعریف کاربران برنامه مدیریت و تعیین سطح دسترسی (اعتبارها،برنامه غذایی و صدورکارت) تغییر کلمه عبور کاربر برای امنیت
 
  نرم افزار رزرو غذا
 

 • کشیدن کارت توسط فرد بر روی کارت خوان کیوسک
 • انتخاب روز و وعده توسط فرد برای رزرو غذا در صورت داشتن اعتبار کافی
 • مشاهده غذا، دسر و نوشیدنی های ارائه شده برای آن وعده
 
 
  نرم افزار دریافت غذا
 

 • کشیدن کارت توسط فرد بر روی کارت خوان کیوسک
 • تعیین وعده غذایی به صورت خودکار توسط سیستم
 • نمایش و چاپ فیش غذا، دسر و نوشیدنی از قبل رزرو شده و ارائه فیش چاپ شده برای دریافت غذا
 
   
  گزارشات
 

 • گزارش کل (روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه)
 • گزارش اعتبارهای مانده در کارت افراد
 • گزارش اعتبارهای پرداختی روزانه توسط افراد
 • گزارش لیست افراد رزرو کننده غذا برای روز و وعده مورد نظر
 
 
| IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | It services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services |
نقشه سایت استخدام شرایط استفاده سیاستها تماس با ما
This web page is Copyright © 2004 - 2008 Arman Co., IT Solutions & Services , Inc. All rights reserved